संपर्क

कृपया या वेबसाइट विषयीची आपली अमुल्य मते आम्हांस ई-मेल द्वारे कळवावीत.

वेबसाईट सौजन्य

सातपुडा निवासिनी श्रीक्षेत्र मनुदेवी सेवा प्रतिष्ठान, आंडगाव

ता. यावल जि. जळगांव

आंडगाव 425125 महाराष्ट्र भारत

ई-मेल: info@manudevi.com

दिशा प्लास्ट

एम 131, एम. आय. डी. सी,

जळगांव - 425003

दिशा एंटरप्राईजेस

कोंबडी बाजारा जवळ,

जळगांव 425001.